Op weg naar 2026

Naar over de bblthk

De bblthk op weg naar 2026

Deze tijd kenmerkt zich door individualisering, digitalisering en technologisering. Het aantal mensen dat laaggeletterd is, neemt toe en eenzaamheid groeit. Deze ontwikkelingen zien we ook in Wageningen. Tegelijkertijd is Wageningen volop in ontwikkeling. De wereld ligt hier aan je voeten en de stad is jong en dynamisch.

De bblthk is onlosmakelijk verbonden met de stad en ontwikkelt zich steeds meer tot platform voor samenwerking, een platform dat voor Wageningen werkt en bovendien juist vorm krijgt door en met partners en inwoners van de stad. Kortom: de bblthk is van Wageningen.

Wij hebben ons gebogen over de uitdagingen die voor ons liggen en onze ambities en doelen geactualiseerd. Maak kennis met de nieuwe meerjarenvisie van de bblthk. Met tekeningen en tekst vertellen we je over onze plannen voor de komende jaren.

De bblthk:

 • Wil alle Wageningers inspireren om zich te blijven ontwikkelen en om kennis, verhaal en cultuur te ervaren, te brengen en te delen.
 • Is een laagdrempelige publieke plek, heeft een prachtige collectie en een actueel, relevant programma voor de stad. Iedereen is welkom.
 • Biedt ruimte voor ontmoeten, delen, verrassen, duiden en verbinden
 • Wil samen met inwoners activiteiten en programma’s creëren.
 • Draagt bij aan een samenleving waarin mensen zich betrokken voelen bij elkaar en hun omgeving.
 • De bblthk heeft extra aandacht voor de jeugd (0-12) en voor mensen die moeite hebben met taal en digitalisering van de samenleving.

 

Wat gaan we doen?

Hoe gaan we dat doen?

Digitaal burgerschap/digitale inclusie

Digitalisering en technologie hebben een enorme impact op ons leven. Communicatie met de overheid en instanties is steeds vaker online en het is steeds lastiger om relevante en betrouwbare informatie te vinden en te duiden. Om bij te blijven en mee te doen zijn digitale vaardigheden noodzakelijk. Alle Wageningers, jong en oud, hebben met deze ontwikkelingen te maken, maar de uitdagingen zijn niet voor iedereen gelijk.

 • In 2025 heeft de bblthk een programmalijn (voor jeugd en volwassenen) met onderwerpen als leren programmeren, AI, fake news, leren omgaan met data en online privacy.
 • We starten in 2022 met ‘Het stadslab’, waar data van, voor en over Wageningen wordt ontsloten. Inwoners kunnen hun eigen onderzoek starten over hun leefomgeving.
 • In 2022 openen we een Informatiepunt Digitale Overheid (IDO)
 • Het digitaalhuis biedt een vangnet voor Wageningers die niet mee kunnen komen met de digitale ontwikkelingen.

De geletterde jeugd

De bblthk werkt aan het leesplezier van alle Wageningse kinderen (0-12 jaar)

 • De bblthk start samen met het onderwijs, kinderopvang en andere partners een Wagenings leesoffensief. In 2025 werken we met minimaal vier scholen met het programma ‘De bibliotheek op school'.
 • Vanaf 2022 is lidmaatschap voor kinderen t/m 17 jaar gratis. In 2025 is 100% van de jeugd (0-18) lid van de bblthk.
 • We versterken het programma ‘Boekstart op de kinderopvang’ en vergroten het aantal boekstartlocaties.
 • Voor het doorbreken van de cirkel van laaggeletterdheid richten we ons meer op gezinnen.

 

 

 

Bijdrage aan levendig cultureel klimaat in de stad

Kunst en cultuur dragen bij aan een prettig leefklimaat. Cultuureducatie maakt creatiever en zelfredzamer. Cultuurparticipatie maakt gelukkiger en gezonder.

 • Ons podium is een meemaakpodium. We maken onze cultureel-maatschappelijke programmering steeds meer tot eigendom van groepen en initiatieven die de diversiteit van Wageningen weerspiegelen.
 • We onderzoeken de komende periode hoe we cultuureducatie kunnen faciliteren. Cultuureducatie draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren tot evenwichtige volwassenen en geeft handvatten om een plek te vinden in een snel veranderende samenleving. De bblthk neemt hier graag verantwoordelijkheid met de facilitering van een ‘cultuurbureau’ waar een Wagenings aanbod cultuureducatie binnen – en buitenschools wordt geïnventariseerd, aangejaagd, gestroomlijnd en ontsloten.
 • In samenwerking met de Junushoff geeft de bblthk sturing aan de cultuurontwikkelaar. Hij/zij is aanjager initiator, aanjager en begeleider van het tot stand brengen van producties, voorstellingen, activiteiteten, tentoonstellingen en evenementen door en met Wageningse makers.

Leven Lang Ontwikkelen

De bblthk inspireert alle Wageningers om zich te blijven ontwikkelen, We zijn een plek waar je je vaardigheden vergroot, je je kunt ontplooien voor werk, of ‘gewoon’ voor je eigen ontwikkeling.

 • We bieden allerlei mogelijkheden voor ontwikkeling: een cursusaanbod (online en offline), lezingen, debat, taalbegeleiding en toegang tot een rijke, actuele collectie van bronnen van verhalen, kennis en informatie.
 • Extra aandacht hebben we voor mensen die de basisvaardigheden onvoldoende beheersen. Dit doen we met onze partners in het digitaalhuis. We brengen het digitaalhuis de komende periode ook buiten de muren van de bblthk; dichtbij de doelgroep.
 • We bieden werkervaringsplaatsen en stageplekken. Bblthk-medewerkers worden opgeleid om hen te begeleiden.

 

 

Verblijven, ontmoeten

Door de gevolgen van de pandemie, door de digitalisering en individualisering in onze maatschappij is de waarde van publieke plekken heel duidelijk geworden. Een plek om te verblijven, te studeren, te werken en elkaar te ontmoeten. Eenzaamheid is een maatschappelijk probleem dat niet alleen ouderen, maar steeds vaker ook jongeren raakt.

 • De bblthk is een laagdrempelige, prettige verblijfsplek waar je altijd iets nieuws kunt vinden of ervaren, waar je mensen tegen komt die niet vanzelfsprekend in je sociale netwerk voorkomen.
 • De bblthk actualiseert en optimaliseert de komende periode het gebouw en de faciliteiten (ook digitaal) zodat er meer ruimte is voor jeugd en voor activiteiten van en met samenwerkingspartners. We zijn zo weer bij de tijd en voorbereid op de toekomst.